Executive Options B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Executive Options B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuistheden en/of problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede ingetreden technische storingen. Executive Options B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door toegang tot deze site.
Nieuws

Onderstaand wordt aandacht besteed aan:

  • Veiligheid begint bij Voorkomen
  • Regeling Rolluikbeveiliging
  • Website Security-on lineVeiligheid begint bij Voorkomen

Veiligheid begint bij Voorkomen is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Justitie en BZK. De website van dit project is een platform voor alle instanties / bedrijven die te maken hebben met overheidsmaatregelen die de veiligheid in Nederland moeten vergroten.

Het adres is: www.veiligheidbegintbijvoorkomen.nlRegeling Rolluikbeveiliging

Vanaf 1 september 2007 is de nieuwe regeling voor rolluikbeveiliging van kracht. Brancheorganisatie ROMAZO Rolluiken heeft deze samen met NCP ontwikkeld. De basis voor de nieuwe regeling is de gecertificeerde kwaliteit van de montage van het beveiligingsrolluik.

Nieuw in de regeling is de controle of het rolluik daadwerkelijk volgens de eisen gemonteerd is. Er is ook een extra verificatie of het rolluik voldoet aan de eisen die gedefinieerd zijn in de productnorm NEN EN 13241-1. Daarin is onder meer de kracht waarmee het rolluik dichtgaat genormeerd.Website Security-on line

Op de website van Security-on line worden nieuwe veiligheids ontwikkelingen op velerlei gebied aangestipt en toegelicht. Als u belangstelling hebt voor veiligheid (security) in algemene zin, is deze website voor u zeer zeker aan te bevelen.